WKŁADY KOMINOWE Z BLACHY STALOWEJ KWASOODPORNEJ - OPIS TECHNICZNY

 

Wymagania dla instalacji odprowadzania spalin.

1. Wymagania dotyczące funkcjonowania.

Podstawowym zadaniem instalacji jest odprowadzanie spalin z paleniska kotła do atmosfery.

W celu zapewnienia prawidłowego działania kotłów grzewczych instalacja powinna zapewnić określony przez producentów minimalny ciąg kominowy.

Wymiary przewodu spalinowego (przekrój wewnętrzny przewodu i wysokość komina) powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy kotła.

Długość komina w istniejących budynkach determinowana jest w sposób określony w PN-89/B-10425 tj. odległość od paleniska do wylotu ponad dach. Przy obliczeniach kominów należy wziąć pod uwagę między innymi wpływ klimatu, siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę spalin wywołaną powyższymi czynnikami.

2. Wymagania dotyczące konstrukcji.

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na całej jej długości.

W przypadku zmiany paliwa ze stałego na płynne należy dostosować przekrój komina do nowych warunków i zabezpieczyć istniejące odprowadzenia spalin przed wykraplającym się kondensatem.

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniać możliwość dostępu do kontroli w trakcie eksploatacji.

3. Przeznaczenie.

Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej służy do odprowadzenia spalin z urządzeń spalających paliwa gazowe i ciekłe. Przeznaczony jest on do wmontowania w  istniejący komin ceramiczny w celu zabezpieczenia go przed działaniem kwaśnego kondensatu jaki powstaje w wyniku procesu spalania gazu lub oleju opałowego.

Wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz przemyśle.

Kanały spalinowe (wkład kominowy) powinny mieć przekrój dostosowany do obciążenia cieplnego urządzeń, zgodnie z Polskimi Normami, a dla kotłów o obciążeniu powyżej 34,9 kW powinny mieć przekroje wynikające z obliczeń. Na całej długości kanałów spalinowych nie może występować zmniejszanie ich przekrojów. Należy również pamiętać, że w przypadku podłączenia dwóch i więcej kotłów, każdy z nich musi mieć indywidualny przewód kominowy z wyjątkiem kotłów posiadających wspólny, skrzyniowy przerywacz ciągu.

4. Materiał.

Podstawowym materiałem używanym do produkcji wkładów kominowych jest wysokogatunkowa stal stopowa.

Poszczególne elementy wykonane są z blachy kwasoodpornej H17N14M2T

W tablicy przedstawiono skład chemiczny stali, z której produkowane są wkłady kominowe.

Gatunek stali Norma

Skład chemiczny

C Mn Si Pmax Smax Cr Ni inne
00H17N14M2 PN-71/H-86020 max 0,3 max 2,0 max 1,0 0,045 0,03

16,5

18,5

11,0

14,0

Mo

2,0-2,5

Stal H17N14M2T (wg PN-71-H-86020) jest odporna na korozję.

Stal, z której zbudowane są wkłady kominowe jest spawalna, odporna na działanie wód naturalnych, czynników atmosferycznych, pary wodnej, roztworów alkalicznych i kwasów, a tym samym na korozję.

5. Konstrukcja wkładu kominowego.

Wkład kominowy wykonany jest  w postaci rury. Wszystkie elementy rurowe wkładu połączone są wzdłużnie za pomocą spawania mikroplazmowego. Poszczególne elementy wkładu kominowego posiadają cylindrycznie rozwalcowane końcówki, które umożliwiają ich kielichowe połączenie. W elementach rurowych wykonane są obustronnie żłobki, które w połączeniu z częścią kielichową zwiększają stabilność rury oraz stanowią jednocześnie element składowy połączenia, a w przypadku dylatacji termicznej uniemożliwiają przemieszczanie się elementów komina względem siebie.

Mała pojemność cieplna wkładu w porównaniu z kominami wykonanymi z innych materiałów umożliwia jego szybkie nagrzanie co eliminuje wykraplanie się spalin.

Dla porównania w tablicy przedstawiono pojemności cieplne wybranych rodzajów kominów.

Rodzaj komina

Grubość ścianki,

mm

Pojemność cieplna,

Wh/m3

ze stali kwasoodpornej 0,4 75
0,6 115
2,0 380
szamotowy 20 1850
30 2800
murowany 115 9500
240 19000

Końcówkę wylotową stanowi daszek, który nie powoduje zatrzymania spalin przy wylocie i zabezpiecza komin ceramiczny przed dostawaniem się wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, do przestrzeni izolacyjnej.

Elementy komina muszą mieć jednakowy przekrój na całej jego długości. Zmiana przekroju komina wymaga stosownego zezwolenia, a po jej dokonaniu odbioru komina powinien dokonać mistrz kominiarski.

6. Montaż wkładu kominowego.

Montaż wkładu kominowego rurowego w istniejący komin ceramiczny odprowadzający spaliny z kotła centralnego ogrzewania, wymaga zamontowania wyczystki, trójnika, rur oraz końcówki wylotowej z blacha zabezpieczającą.

W pomieszczeniach gdzie będzie instalowany kocioł grzewczy należy rozkuć połowę ściany istniejącego komina ceramicznego tak aby można było zamontować komplet trójników oraz wykraplacz.
Do trójnika podłączone będzie odprowadzenie spalin z kotła.
Wyczystka i wykraplacz zamontowane muszą być poniżej trójnika.

Po zamontowaniu wyczystki i trójnika przez otwór komina na dachu wkładamy montowane na kielich rury opuszczając je przy pomocy linki zamocowanej na rurze początkowej, tak aby połączyć montowane elementy.

Po zmontowaniu wkładu kominowego należy zlikwidować przepływ powietrza pomiędzy wkładem a istniejącą ścianką komina ceramicznego. Uszczelnianie prowadzi się przez utkanie wełną mineralną na początku komina przy kotle oraz przy wylocie na dachu.

W przypadku gdy otwór starego komina ceramicznego jest na tyle duży, że pozwoli na ocieplenie wełną mineralną na całej długości komina to należy taki ocieplenie wykonać. Również przewody łączące kocioł z kominem powinny być ocieplone. Końcówkę wylotową z blachą zabezpieczającą przytwierdzamy do komina tak, aby wylot przewodu kominowego był dostępny do czyszczenia i okresowej kontroli.

Po wykonaniu wkładu kominowego należy sprawdzić szczelność przewodów oraz prawidłowość ciągu kominowego. 
(wg PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze)

Sprawdzenie szczelności polega na wsunięciu do wlotu sprawdzanego przewodu łuczywa lub świecy dymnej, a po ukazaniu się dymu na wylocie - przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów.
Sprawdzenie prawidłowości ciągu polega na stwierdzeniu wyraźnego odchylenia się płomienia palnika umieszczonego w odległości około 10 cm od wlotu do przewodu.
Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu kotła, polega na stwierdzeniu podczas próbnego palenia prawidłowego spalania się paliwa gazowego czy też ciekłego.

 

Dane techniczne wkładu kominowego.

Średnica wewnętrzna rury DN [mm] 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 225 250 300
Grubość ścianki [mm] 0,5 0,6
Materiał 1.4404
Rodzaj paliwa gaz lub olej opałowy
Maksymalna temperatura pracy 500 oC
Sposób pracy komina podciśnieniowy
Maksymalna wysokość 30 mb

 

   biuro@furmet.pl
   13 446-20-08
   602-579-278FREZOWANIE KOMINÓWSZAFKI - SKRZYNKI PODTYNKOWE DO ROZDZIELACZY

(c) 2000-2012 ZPHU Furmet :: 38-200 Jasło :: ul. Graniczna 29a

Polecamy: JASŁOMET JASKOM SOFTWARE Frezowanie kominów Rozwiercanie kominów pf.pl onet.pl wp.pl Katalog Bisnesu